Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

V případě výroby na zakázku, zákazník ručí za své dodané informace a rozměry vedoucí k výrobě předmětné zakázky. Pokud rozměry hotového výrobku souhlasí se zákaznickou objednávkou nelze uplatňovat reklamaci z důvodů případných rozměrových problémů při instalaci výrobku (např. brána je menší, nebo vyšší než stávající plot z důvodu špatného prvotního zaměření a nevejde se do zvoleného prostoru místa určení).

Záruční doba a záruční list

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad. Dodavatel poskytuje záruku na jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou 24 měsíců. Zjistí-li zákazník při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

Zašlete nám e-mail jarda@amstuning.cz, případně se s námi spojte telefonicky pro rychlejší vyřízení +420 603 202 683.

Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace.

Postup reklamace

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

Vyřízení reklamace

Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.