OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

obchodní společnosti

Jaroslav Jiráň 

se sídlem Kobylnice 10, okr.Kutná Hora

identifikační číslo: 62951297

zapsané v živnostenském rejstříku, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www..plotyjj.cz

 

1)Dodavatel

PlotyJJ.cz

Jaroslav Jiráň

Kobylnice 10, Kutná Hora 284 01 

Dodavatel je plátce DPH.

IČ: 629 51 297

DIČ: CZ7712223343 

 (dále jen „dodavatel“)

Kontaktní údaje: tel. 603202683

Email: jarda@amstuning.cz

Na emaily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 24 hodin, nejdéle však do 3 dne.

Číslo účtu pro bezhotovostní platby: 428235329/0800  

2) Objednávka zboží 

Seznam zboží na stránkách www.plotyjj.cz  je nabídka malosériové výroby plotových systémů  jejichž jsme výrobci.Výrobce nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží si vždy můžete ověřit telefonicky nebo e-mailem. 

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Tímto se objednávka stává závaznou. Zákazník souhlasí s obchodními podmínkami. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu a další poplatky může ověřit na stránce doprava.

Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení. Tím souhlasí s uzavřením kupní smlouvy. 

V případě objednávky zakázkové výroby dílů, které nejsou skladem si prodejce vyhrazuje právo na zálohu ve výši 50% a možnosti sepsání smlouvy o dodání zboží. Termín dodání je individuálně řešen se zákazníkem, a je třeba počítat, že výroba trvá několik týdnů.

 

Zrušení objednávky Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné do 12 hodin, nebo jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají. 

3) Zaslání zboží 

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem. Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené jako „konečné potvrzení objednávky“ či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva. 

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době, obvykle do 2–10 pracovních dnů pokud je zboží vyrobené.

Pokud se jedná  o zakázkovou výrobu jsou termíny individuální, dle množství a velikosti zakázky od závazného potvrzení objednávky. Termín dodání je nutno konzultovat a je závislé na počtu objednávek před Vámi a na našich výrobních možnostech.

Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.Způsob dopravy Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. 

Způsob uhrazení ceny

Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby, poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje. Platbu je též možné uskutečnit složenkou.

Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad.

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.

Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

 4) Stornování objednávky 

Pokud máte zájem o storno objednávky, učiňte tak prosím do 12 hodin od uskutečnění objednávky (uzavření kupní smlouvy). Jedině tak budeme moci zaručit storno objednávky před odesláním.

5) Záruční podmínky a reklamace 

Záruční doba

Záruční doba  začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou 24 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.
Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. 

Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. 

Zákazník v případě výroby na zakázku ručí za své dodané informace a rozměry vedoucí k výrobě předmětné zakázky. Pokud rozměry hotového výrobku souhlasí se zákaznickou objednávkou nelze uplatňovat reklamaci z důvodů případných rozměrových problémů při instalaci výrobku (např. brána je menší, nebo vyšší než stávající plot z důvodu špatného prvotního zaměření a nevejde se do zvoleného prostoru místa určení.) 

Vyřízení reklamace

Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

6) Odstoupení od smlouvy

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zakázkové výroby až do doby, než je potvrzena dodavatelem (potvrzující email) a zákazník zaplatí sjednanou zálohu (připsání na účet, doručení hotovosti). Dodavatel při rušení objednávky zakázkové výroby zpravidla uvede důvod, proč není možno objednávku zakázkové výroby realizovat.
Zrušení objednávky zakázkové výroby po jejím potvrzení dodavatelem není možné, protože objednávka zakázkové výroby se stala kupní smlouvou a odstoupení od smlouvy podléhá smluvním podmínkám mezi oběma stranami.

 Právo zákazníka na odstoupení.

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. 

 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy v případech uvedených v odst. 7 §53 zák. 367/200 Sb., např. při dodávce zboží upraveného na přání zákazníka.

7) Ochrana osobních údajů spotřebitele

   Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

  1. ochrana osobních údajů

 

 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.  Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo  (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

  Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

   Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

  V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

  Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

8) Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.amstuning.cz stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info@amstuning.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky. 

 

9) Další práva a povinnosti smluvních stran 

   Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.   Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:http://www.coi.cz

  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.